BBS
Oct 27 ผู้บริหารคณะฯ ประชุมการให้ทุนนิสิตร่วมกับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์


          ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี พร้อมด้วย ดร.การุณ สุขสองห้อง และ ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ทุนนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน