BBS
Oct 22 นิสิตศึกษารายวิชา OM ศึกษาดูงาน ณ บมจ.สยามไวเนอรี่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ งานกิจการนิสิตนำนิสิตกลุ่ม ๒ จำนวน ๔๕ คน ที่ศึกษาในรายวิชา๖๖๘๓๑๒ การจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี อาจารย์ถวัลย์ มุขจินดา เป็นผู้สอน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แนวทางการทำงานตามมาตรฐานสากลในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ