BBS
Oct 17 นิสิตศึกษารายวิชา OM ศึกษาดูงาน ณ บมจ. ยาคูลท์


๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ งานกิจการนิสิตนำนิสิตกลุ่ม ๑ จำนวน ๕๐ คน ที่ศึกษาในรายวิชา ๖๖๘๓๑๒ การจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี อาจารย์อรรถนพ นิลพันธุ์ เป็นผู้สอน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แนวทางการทำงานตามมาตรฐานสากลในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ