BBS
Oct 13 นิสิตศึกษาวิชา OM ศึกษาดูงาน ณ บมจ.อายิโนะโม๊ะโต๊ะ


๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ งานกิจการนิสิตนำนิสิตกลุ่ม ๒๒๐๒ จำนวน ๔๑ คน ที่ศึกษาในรายวิชา ๖๖๘๓๑๒ การจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี ดร.พลอย สุดอ่อน เป็นอาจารย์ผู้สอน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโม๊ะโต๊ะ จำกัด (โรงงานอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แนวทางการทำงานตามมาตรฐานสากลในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ