BBS
Oct 26 ผอ.สถาบันภาษาแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา นำบุคลากรของสถาบันภาษาเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ