BBS
Oct 25 ศิษย์เก่า เข้าพบและแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ ๒ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว