BBS
Oct 24 ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


          ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำทีมผู้บริหารคณะชุดใหม่ รับมอบงานจาก ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ อดีตคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม BBS 212

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม.๐๐๙/๒๕๕๙)

          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี มา ณ โอกาสนี้