BBS
Oct 21 พิธีลงนาม MOU กับ บมจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป และพิธีส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา


มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางวิชาการ และรับมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

          ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับและลงนาม MOU ร่วมกับ ผู้บริหารของ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป คุณอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และคุณอภิชาต วงศ์กาวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม MOU ร่วมกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานจริง หรือ สหกิจศึกษา

          โอกาสนี้ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ได้ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาซึ่งเป็นเก้าอี้โรงภาพยนตร์เพื่อใช้ในห้องประชุมใหญ่ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ มูลค่า ๘๖๕,๐๐๐ บาท ให้กับคณะการจัดการและการท่องเที่ยวด้วย