BBS
Oct 20 Grant Thornton Roadshow


๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS 603-604 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บริษัทสอบบัญชี Grant Thornton จัดกิจกรรม Roadshow ขึ้น โดย ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม Roadshow นี้ จัดขึ้นเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าทำงานและฝึกงานในบริษัท โดยมีนิสิตสาขาวิชาการบัญชีสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก