BBS
Oct 14 International Business Exclusive Experience Sharing 2016


๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ ๔ จัดกิจกรรม International Business Exclusive Experience Sharing 2016 “ปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยนิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมสหกิจศึกษาซึ่งเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนิสิตรุ่นน้อง