BBS
Oct 7 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง BBS 212 และ BBS 103 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (CUPT QA) การตรวจประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก นำโดย ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ กรรมการ โดยมี ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขา และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ที่นำเสนอจุดแข็งของคณะฯ และแนวทางการพัฒนาสิ่งที่คณะดำเนินการอยู่ให้เกิดผลที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป