BBS
Sep 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดย อาจารย์สมฤทัย ธีรเรืองสิริ เป็นประธานกรรมการ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่  กรรมการ และ นางวรภร พิมพา เป็นเลขานุการ ณ ห้อง BBS 212