BBS
Sep 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดย ดร.สุภัตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัยพ์ชูกุล เป็นประธานกรรมการ ดร.เนตรดาว ชัยเขต กรรมการ และ นางสาววรวรรณ นุตตานนท์ เป็นเลขานุการ ณ ห้อง BBS 212