BBS
Sep 4 พิธีน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์


          ๔ กันยายน ๒๕๕๙ งานกิจการนิสิตจัดพิธีน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนิสิตภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ