BBS
Aug 26 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดย อาจารย์อรวรีย์ อิงคเตชะ เป็นประธานกรรมการ ดร.เนตรดาว ชัยเขต กรรมการ และ นางวรภร พิมพา เลขานุการ ณ ห้อง BBS 212