BBS
Aug 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร


๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.เนตรดาว ชัยเขต ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน ๑๒ คน ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของสาขาวิชาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ณ ห้อง BBS 212