BBS
Jul 29 อบรม “เตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานแรงงานอาเซียน” รุ่นที่ ๕


๒๗-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานแรงงานอาเซียนรุ่นที่ ๖  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ โดยมีบุคลากรวิชาชีพเข้ารับการอบรมกว่า ๕๐ คน