BBS
Jul 28 โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา


๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดโครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและกระตุ้นการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ อาทิ การเสวนาเรื่องการวางแผนการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยผู้แทนภาครัฐในชุมชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และจากบ้านจำรุง จังหวัดระยอง การบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย คุณศักดา ทรัพสุข จากบ้านจำรุง จังหวัดระยอง การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ตลอดจนกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านจำรุง จังหวัดระยองซึ่งเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศ