BBS
Aug 1 โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง


๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมต้อนรับและพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส ๕๙ เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับผู้ปกครองของนิสิตได้รับทราบ ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ