BBS
Aug 23 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความร่วมมือต่อกัน


๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทรีโอ พัทยา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความร่วมมือต่อกัน ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมจำนวน ๓๑ คน