BBS
Aug 18 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม BBS212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยรศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล กรรมการ และนางสาววรวรรณ นุตตานนท์ กรรมการและเลขานุการ