BBS
Aug 18 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม BBS212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยรศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล กรรมการ และนางวรภร พิมพา กรรมการและเลขานุการ