BBS
Aug 18 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มอบทุนการศึกษาและกิจกรรม Roadshow ร่วมกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด


๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการบริษัท ฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ของนิสิตพร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในวิชาชีพบัญชี ตลอดจนความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกัน


โอกาสนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษางานและรับสมัครงานให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีที่สนใจด้วย ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา