BBS
Aug 9 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดสำนักงานสภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาจังหวัดชลบุรี


           ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัญชีบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและสภาวิชาชีพบัญชีฯ และการให้บริการแก่สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วไป

          การลงนาม MOU ฉบับที่สอง ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดย นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการผู้จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ของนิสิตพร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในวิชาชีพบัญชี ตลอดจนความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกัน

          โอกาสนี้ ผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมให้เกียรติเปิดสำนักงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดทำการ ณ ชั้น ๑ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติและดำเนินงานบริหารโดยผู้บริหารและคณาจารย์บัญชีของคณะการจัดการและการท่องเที่ยวร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก