BBS
Aug 10 โครงการอบรม Management Development Program (MDP) รุ่นที่ ๓


๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เคปราชา อำเภอศรีราชา ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด (DENSO) “Management Development Program 2016” ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรุ่นที่ ๓ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช เป็นประธานโครงการฝึกอบรม และมีผู้บริหารระดับกลางจาก DENSO เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๖ คน มีระยะเวลาอบรมตั้งแต่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ทั้งนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แและ บริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด โดยนายเทรุอากิ อาซุมะ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร DENSO ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านบริการวิชาการเพื่อจัดอบรม MDP รุ่นที่ ๓ นี้ ไปเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา