BBS
Aug 11 งานวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครบรอบ ๘ ปี


๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๘ ปี ณ ห้อง BBS105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนอกจากจะมีพิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้งแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ กล่าวแสดงความยินดีกับความเติบโตอย่างต่อเนื่องของคณะฯ ตลอดระยะเวลา ๘ ปี และพิธีมอบเงินรางวัลครบอายุการปฏิบัติงานของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยในปีนี้มีผู้ได้รับเงินรางวัลครบอายุการปฏิบัติงาน ๑๕ ปี ๑ คน ได้แก่ ดร.เนตรดาว ชัยเขต ครบอายุการปฏิบัติงาน ๑๐ ปี ๑ คน ได้แก่ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ และครบอายุการปฏิบัติงาน ๕ ปี ได้แก่ นางสาวอาภาพร ประนิสอน การแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้อนรับบุคลากรใหม่ คือ นายรฌภูมิ แน่นหนา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง