BBS
แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ


เรียน นิสิตระดับปริญญาโท รหัสปีการศึกษา 2561

                            ขอแจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วสำหรับภาคเรียนที่1/2561 ทั้งนี้ตารางสอนสามารถดูได้จากเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้  

                            จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                          งานบัณฑิตศึกษา

                                               คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


หมายเหตุ

               * จะมีการปฐมนิเทศในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอยุธยา โดยนิสิตจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน   

               * การแต่งกายในวันมาเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพ   (ไม่ใส่รองเท้าแตะและขาสั้น)