BBS
โครงการจัดสอบ เพื่อเทียบโอนรายวิชาสถิติธุรกิจ สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบโอนรหัส 59


โครงการจัดสอบ เพื่อเทียบโอนรายวิชาสถิติธุรกิจ
สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบโอนรหัส 59  ปีการศึกษา 2559


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตของท่าน (โดยการกด Search หารหัสนิสิต)

และตรวจสอบห้องสอบที่นี่ครับ

>> CHECK REGISTRATION HERE  <<


**สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนไม่ทัน  ให้มาลงชื่อหน้างานในวันที่ 31 ก.ค. 2559 เวลา 09.30 น. เพื่อจัดห้องสอบให้ท่าน
โดยที่ท่านจะต้องผ่าน เกณฑ์ในการตรวจสอบ และขั้นตอนเพื่อเทียบโอนรายวิชาสถิติธุรกิจ  ตามที่คณะแจ้งไว้ด้านล่างก่อนสอบครับ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


สิ่งที่สามารถเตรียมเข้าห้องสอบได้

 1. อุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกาต่างๆ น้ำยาลบคำผิด
 2. เครื่องคิดเลขที่ไม่มีโปรแกรมคำนวนฟังค์ชันทางคณิตศาสตร์  หรือเครื่องคิดเลขธรรมดา

สิ่งต้องห้ามในการนำเข้าห้องสอบ

 1. ห้ามนำเอกสารต่างๆ เศษกระดาษที่เกี่ยวกับรายวิชาสถิติธุรกิจ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการคุมสอบจับได้ จะถือว่าท่านมีเจตนาทุจริตในการสอบ
 2. มือถือ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทุกชนิด ห้ามนำมาใช้แทนเครื่องคิดเลขทุกกรณี   หากต้องการนำเข้าควรปิดเครื่องแล้วพกติดตัวพร้อมกับสิ่งของมีค่าอื่นๆ เช่นกระเป๋าสตางค์ครับ
 3. ห้ามนำเสื้อคลุมทุกชนิด เข้าห้องสอบ 

วันสอบประเมินความรู้รายวิชาสถิติธุรกิจ คือ  
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. (2 ชั่วโมง)

(ห้องสอบจะมีสามห้องครับ ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของท่านทางด้านบน)


เงื่อนไขสำหรับนิสิต ก่อนกดปุ่มแจ้งความจำนงเข้าสอบ อ่านก่อนนะครับ  สำคัญมาก

 1. นิสิตที่จะเทียบโอนรายวิชา 66810159 สถิติธุรกิจ (Business Statistics) ได้ ต้องมีการลงชื่อแจ้งความจำนงในแบบฟอร์มของทางคณะฯ (ระบบออนไลน์ด้านล่าง)
 2. นิสิตที่จะเทียบโอนรายวิชา 66810159 สถิติธุรกิจ ต้องมีเกรดรายวิชาสถิติในสถาบันเดิมไม่ต่ำกว่า 2 หรือ C
 3. การประกาศแจ้งผลการสอบจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ พร้อมกับแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่นิสิตสังกัดอยู่ นิสิตสามารถสอบถามผลการสอบได้ทั้งสองทางครับ - โดยการประกาศผลการสอบจะเสร็จสิ้นประมาณ 1 สัปดาห์หลังสอบครับ
 4. ขอความกรุณา ไม่ลงรายชื่อ หรือพิมพ์ชื่อ แทนเพื่อนนิสิตครับ ควรให้นิสิตเจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินใจในการกรอกและรับทราบรายละเอียดด้วยตนเอง  
 5. กรณีที่มีนิสิตกรอกรายชื่อซ้ำกัน ขออนุญาตเลือกรายชื่อที่มาก่อน ให้เหลือเพียงรายชื่อเดียว เพื่อเป็นการไม่กันที่ ให้กับท่านอื่นครับ

เกณฑ์ในการตรวจสอบ และขั้นตอนเพื่อเทียบโอนรายวิชาสถิติธุรกิจ

 1. นิสิตต้องมีเกรดรายวิชาสถิติในสถาบันเดิม ไม่ต่ำกว่า 2 หรือ C
 2. มีผลสอบจากการเข้าสอบ เพื่อเทียบโอนรายวิชาสถิติธุรกิจ สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบโอนรหัส 59 ปีการศึกษา 2559 คณะฯ โดยมีผลการสอบเกินกว่าหรือเท่ากับ 60% ของคะแนนสอบทั้งหมด
 3. แจ้งผลการสอบผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำการเทียบโอนรายวิชาต่อไป


มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม : งานวิชาการ คณะฯ 

โทร 0-3810-2397 หรือ 095-9849091
E-mail : bbs@buu.ac.th 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////